Vedtekter for Vestre Åmøy Velforening

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Vestre Åmøy Velforening og ble stiftet 20.12.1970. Den ble registrert i
frivillighetsregisteret 20.06.1990. Organisasjonsnummeret er 888972242.

§ 2 Formål

Formålet med Velforeningen er å skape et godt samhold mellom beboerne på Vestre Åmøy.
Foreningen skal ivareta Vestre Åmøy`s interesser, tilrettelegge for/ drive ulike typer
fritidsaktiviteter, kursvirksomhet, foredrag og festlige sammenkomster etc. Den skal være ett
bindeledd mellom kommunen og beboerne på Vestre Åmøy i saker som angår alle.
Velforeningen skal sørge for at Vestre Åmøy Grendahus blir drevet på en økonomisk
forsvarlig måte. At alle byggverk og uteområder blir vedlikeholdt og er fullverdig forsikret
samt at internkontroller som er påkrevd blir fulgt.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Vestre Åmøy Velforening er åpen for alle beboere og innehavere av fritidseiendom på Vestre
Åmøy.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer over 18 år som har betalt årskontingent har stemmerett og kan velges til
tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men har gratis tilgang til Velforeningens
bilhenger og 50% rabatt på leie av Grendahuset.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mellom februar og utgangen av mars mnd, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest
2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Den publiseres på oppslagstavlen ved Grendahuset og sendes elektronisk til styremedlemmene. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendringer som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Vedtekter for Vestre Åmøy Velforening
Revisjon 1, 24.03.14

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende
avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater,
eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke
avgitt.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd
dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Fastsette utleiepriser
 6. Vedta budsjett
 7. Velge:
  1. Leder og nestleder – velges for et år om gangen
  2. Kasserer – velges for to år om gangen
  3. Styremedlemmer – velges for to år om gangen.
  4. Revisor og dennes stedfortreder
  5. Valgkomité på to medlemmer

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

Vedtekter for Vestre Åmøy Velforening
Revisjon 1, 24.03.14

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på ti styremedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Vestre Åmøy Velforenings økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere Velforeningen / Vestre Åmøy utad.
 5. Følge § 2. Sørge for at formålene til Velforeningen blir etterlevd.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.
Oppløsning av Vestre Åmøy Velforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere
for endelig beslutning.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Vestre Åmøy
Velforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.